Broad Nepal News

Ultrasonicly Fast,Birat Nagar News

Monday, November 9, 2015

बिराटनगरमा आज पेट्रोल नबाडिने।

बिराटनगरमा आज पेट्रोल बाड्ने हल्ला भयेको थियो अनि ठाउँ ठाँउको पेट्रोल पम्पमा मोटरसाइकलको लाइन बसेको बेला पेट्रोलपम्प को संचालकले आज पेट्रोल न बाडिने अनि पेट्रोल बाडिने भनेयेको केवल अफवाहा मत्रै भयेको भने ।
त्यसैले निराश जनता घर फिर्किन बाद्य भयेका छ्न।

0 comments:

Post a Comment